ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวลใต้ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง