องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่
แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)
folder แผนแม่บทสารสนเทศ-(IT-Master-Plan)

สถิติ sitemap
วันนี้ 1974
เดือนนี้29,024
ทั้งหมด485,317

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภาษี ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร“การแปรรูปเห็ด” poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview252

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดป่าบ้านทุ่ง ม.2 ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์...
ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 24 เมษายน 2565
รับมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 24 เมษายน 2565
ส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 23 เมษายน 2565
กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 21 เมษายน 2565
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงค์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี๒๕๖๕
กิจกรรม NO GIFT POLICY
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองแปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-2534020
นายประยูร บัวช่วย
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 081-7083742
นายประยูร บัวช่วย
ปลัด อบต.หนองแปน
โทร : 081-7083742
นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 086-0324555
นายนิพนธ์ ตะติยรัตน์
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 086-0324555
นายเจียม ทีดงเย็น
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 082-8526504
นายเจียม ทีดงเย็น
รองนายก อบต.หนองแปน
โทร : 082-8526504
นายสมพิศ สมใจ
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-0878497
นายสมพิศ สมใจ
เลขานุการนายก อบต.หนองแปน
โทร : 081-0878497

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
07/02/2566
07/02/2566
การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กสธ.
03/02/2566
07/02/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
01/02/2566
07/02/2566
แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน