ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแปน
 online
 ราคาน้ำมัน ปตท.
เกี่ยวกับหน่วยงาน

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ปัจจุปันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเจริญศิลป์ตาม ถนนสายหนองแปน - โคกคอน-เจริญศิลป์ ระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร และตามถนนสายหนองแปน – สว่างแดนดิน- เจริญศิลป์ ระยะทาง ๔๗ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับลำน้ำสงคราม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
เนื้อที่ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๕
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๐,๖๒๕ ไร่
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองแปน เป็นที่สูงทางด้านเหนือในระดับความสูง ๑๙๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนทางตอนกลาง และทางใต้ของตำบล เป็นที่ลุ่ม ในระดับความสูง ๑๗๗ เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา ทำสวน ทำไร่
เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน มีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน

หมายเหตุ

บ้านหนองแปน

นายบุญสม  จันทะลา

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านทุ่ง

นายคำบู่  คำภูนิจ

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านคำเจริญ

นายสุริยะ  แก้วเกิด

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านดงสง่า

นายปราโมทย์  พจนิตย์

กำนันตำบลหนองแปน

บ้านนาสีนวลใน

นายประภาส  คงบุญมา

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านนาสีนวลนอก

นายอุดม  สว่างใหญ่

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านดงพัฒนา

นายวิไล  พิมสาย

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านทรายทอง

นายสุพล  ถาวุฒิ

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านนาสีนวลน้อย

นายบุญช่วย  ต่างใจเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน

๑๐

บ้านหนองแปนน้อย

นายบุญชู  คำภูนิจ

ผู้ใหญ่บ้าน

๑๑

บ้านนาสีนวลใต้

นายสำราญ  เส็งนา

ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร ตำบลหนองแปน มีจำนวนหลังคาเรือน ๒,๐๖๖ หลัง และมีจำนวนประชากร
ทั้งสิ้น ๘,๖๐๐ คน แยกเป็นชาย ๔,๓๑๑ คน หญิง ๔,๒๘๙ คน
สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
-เกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกยางพารา ไร่อ้อย ปาล์ม มันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์
-อาชีพรับจ้างทั่วไป
-ค้าขาย
-รับราชการ
๒.๒ รายการจดทะเบียนพาณิชย์ จาก สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.หนองแปน ๒๒ ราย
(เริ่มตั้งแต่ได้รับการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔ ถึง ๑ พ.ค. ๒๕๕๗ )
ด้านการเกษตร
ข้อมูลจากเกษตร
(ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘)

 หมู่บ้าน/ชุมชน

นาข้าว ( ไร่ )

พืชไร่ (ไร่ )

พืชสวน และอื่นๆ ( ไร่ )

รวม

บ้านหนองแปน หมู่ ๑

๑,๔๖๓

๑๓๗

๖๙ 

๑,๖๖๙

บ้านทุ่ง หมู่ ๒

๑,๐๐๓

๑๗

-

๑,๐๒๐

บ้านคำเจริญ หมู่ ๓

๕๘๔

๑๓๔

-

๗๑๘

บ้านดงสง่า หมู่ ๔

๑,๙๗๖

๓๙๙

๒๕

๒,๔๐๐

บ้านนาสีนวลใน หมู่ ๕

๘๑๘

๔๑๘

๒๘

๑,๒๖๔

บ้านนาสีนวลนอก หมู่ ๖

๙๓๒

๙๑

๒๐

๑,๐๔๓

บ้านดงพัฒนา หมู่ ๗

๑,๓๖๐

๕๕๕

๑๐๑

๒,๐๑๖

บ้านทรายทอง หมู่ ๘

๕๗๐

๒๑๗

๗๙๖

บ้านนาสีนวลน้อย หมู่ ๙

๗๘๒

๔๓

๑๐

๘๓๕

บ้านหนองแปนน้อย หมู่ ๑๐

๙๗๙

๓๑๘

๒๔

๑,๓๒๑

บ้านนาสีนวลใต้ หมู่ ๑๑

๑,๑๗๕

๒๑๗

๒๓

๑,๔๑๕

รวม

๑๑,๖๔๒

๒,๕๔๘

๓๐๙

๑๔,๔๙๙

 ข้อมูลการปลูกยางพาราตำบลหนองแปน
(ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘)

หมู่บ้าน

จำนวนเกษตรกร

ที่ปลูกยางพารา (ราย)

พื้นที่ปลูกยางพารา

รวม (ไร่)

ยังไม่เปิดกรีด (ไร่)

เปิดกรีดแล้ว (ไร่)

บ้านหนองแปน หมู่ ๑

๓๐

๒๐๐

๑๗๗

๓๗๗

บ้านทุ่ง หมู่ ๒

๓๐

๕๒

๘๒

บ้านคำเจริญ หมู่ ๓

๓๑

๘๑

๓๒๙

๔๑๐

บ้านดงสง่า หมู่ ๔

๘๔

๓๐๒

๑,๒๔๕

๑,๕๔๗

บ้านนาสีนวลใน หมู่ ๕

๓๐

๑๖๗

๑๒๘

๒๙๕

บ้านนาสีนวลนอก หมู่ ๖

๒๗

๕๙

๔๐๑

๔๖๐

บ้านดงพัฒนา หมู่ ๗

๘๗

๒๖๑

๑,๔๘๒

๑,๗๔๓

บ้านทรายทอง หมู่ ๘

๑๗

๕๑

๑๑๗

๑๖๘

บ้านนาสีนวลน้อย หมู่ ๙

๔๑

๒๕๓

๓๕๑

๖๐๔

บ้านหนองแปนน้อย หมู่ ๑๐

๔๖

๑๐๐

๖๘๘

๗๘๘

บ้านนาสีนวลใต้ หมู่ ๑๑

๒๗

๑๖๔

๑๔๔

๓๐๘

รวม

๔๒๘

๑,๖๖๘

๕,๑๑๔

๖,๗๘๒

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
-โรงสี ๗ โรง
-อู่ซ่อมรถ ๘ อู่
-ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) ๖ ปั๊ม
-ปั๊มน้ำมัน (หัวจ่าย) ๒ ปั๊ม
-ร้านจำหน่ายสินค้า ๒๓ แห่ง
-ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ๓ แห่ง
-ร้านจำหน่ายปุ๋ย ๒ แห่ง
-ร้านซ่อมโทรศัพท์ ๑ แห่ง
-ร้านรับซื้อของเก่า ๑ แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา ๑ โรง ได้แก่
-โรงเรียนเจริญพัฒนา หมู่ที่ ๓
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๓ โรง ได้แก่
-โรงเรียนบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๙
-โรงเรียนบ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔
-โรงเรียนบ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑๐
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๑ ศูนย์
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๖ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ๓ ศูนย์
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแปน หมู่ที่ ๑
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๑๑
สถาบันและองค์การศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ ๙ แห่ง
-วัดป่าบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง
-วัดป่าคำเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านคำเจริญ
-วัดครองธรรมมิการาม หมู่ที่ ๔ บ้านดงสง่า
-วัดศรีกมโลวาส หมู่ที่ ๖ บ้านนาสีนวลใน
-วัดป่าโนนชาด หมู่ที่ ๗ บ้านดงพัฒนา
-วัดศิริวรรณ หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง
-วัดบูรพาราม หมู่ที่ ๙ บ้านนาสีนวลน้อย
-วัดสามัคคีวราราม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแปนน้อย
-วัดศิริวราราม หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาสีนวลใต้
การสาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ ๑ แห่ง ได้แก่
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสง่า หมู่ที่ ๔
-อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
ความปลอดภัยในชีวิต
ป้อมยามตำรวจ ๒ แห่ง
-บ้านนาสีนวลน้อย หมู่ที่ ๙
-บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓
การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
-ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต และนอกจากนี้ยังมีถนนสายรองเป็นถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแปนน้อย หมู่ที่ ๑๐ กับ บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๓
-ถนนไปแหล่งเกษตรกรรมเป็นถนนลูกรัง ซึ่งกำลังพัฒนาให้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
การโทรคมนาคม
-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาตบ้านนาสีนวล)
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๑๓ แห่ง
การไฟฟ้า
จำนวนไฟฟ้าหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ๑๑ หมู่บ้าน (แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน)
แหล่งน้ำธรรมชาติ
-ลำน้ำ , ลำห้วย ๖ แห่ง
-บึง , หนอง ๑๘ แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-ฝาย ๑๑ แห่ง
-บ่อน้ำตื้น ๑๔ แห่ง
-บ่อโยก ๔๙ แห่ง
-ประปาหมู่บ้าน ๗ แห่ง
ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่
พื้นที่ของตำบลหนองแปน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ( สปก. ) โดยทิศตะวันตกอยู่ติดลำน้ำสงคราม ซึ่งมีป่าไผ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่อาศัยของปลาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ด้วย
มวลชนจัดตั้ง
-ลูกเสือชาวบ้าน ๕๓๔ คน -ไทยอาสาป้องกันชาติ ๒๕๐ คน
-อส.ปปส. ๑๑๐ คน -อพปร. ๑๖๑ คน
-อพป. ๒๐๐ คน -กตส. ๒๒๐ คน

 

(เมื่อ: )