ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแปน
 online
 ราคาน้ำมัน ปตท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (23 พฤษภาคม 2560) 16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (5 เมษายน 2560) 8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 (5 เมษายน 2560) 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ 5 (5 เมษายน 2560) 4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลนอก หมู่ที่ 6 (5 เมษายน 2560) 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 (5 เมษายน 2560) 10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลน้อย หมู่ที่ 9 (5 เมษายน 2560) 6
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่่ 10 (14 มีนาคม 2560) 19
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (14 มีนาคม 2560) 13
โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านดงสง่า ม.4 (27 ตุลาคม 2559) 8
โครงการขยายเขตประปา บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 (27 ตุลาคม 2559) 16
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองบ่อน้อย-หนองหาน (27 ตุลาคม 2559) 4
โครงการขุดลอกหนองวังโดน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 (27 ตุลาคม 2559) 12
โครงการขุดลอกห้วยสาร บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 (27 ตุลาคม 2559) 4
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27 ตุลาคม 2559) 3
ก่อสร้างถนนคอนตรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (25 ตุลาคม 2559) 11
ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (25 ตุลาคม 2559) 18
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 (25 ตุลาคม 2559) 17
ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 (25 ตุลาคม 2559) 10
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(คสล.)บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 (25 ตุลาคม 2559) 46
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (25 ตุลาคม 2559) 47
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 (25 ตุลาคม 2559) 7
โครงการต่อเติมฝาปิดรางระบายน้ำ (คสล) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 (25 ตุลาคม 2559) 16
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. (25 ตุลาคม 2559) 5
ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.หนองแปน (25 ตุลาคม 2559) 7
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 (25 ตุลาคม 2559) 6
ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 (20 ตุลาคม 2559) 10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 (20 ตุลาคม 2559) 19
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11 (20 ตุลาคม 2559) 12
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 (20 ตุลาคม 2559) 11
ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 (ฝาปิด) (20 ตุลาคม 2559) 6
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10 (20 ตุลาคม 2559) 19
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.หนองแปน (20 ตุลาคม 2559) 13

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านทุ่ง ม.2 (29 มิถุนายน 2561) 5
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา บ้านนาสีนวล ม.5 (29 มิถุนายน 2561) 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง ม.2 (นางนิต) (22 มิถุนายน 2561) 8
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า ม.4 (เวียงชัย).pdf (22 มิถุนายน 2561) 8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสง่า ม.4 เส้นหน้าบ้าน น.ส.บัวใส.pdf (22 มิถุนายน 2561) 7
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. เส้นศาลาประชาคม ม.8 (6 มิถุนายน 2561) 10
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 เส้นข้างวัดสามีคคีฯ (6 มิถุนายน 2561) 6
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการและเกณฑ์การจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงประจำปี 2561 (23 พฤษภาคม 2561) 7
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยดงผาลาด2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่3 (21 พฤษภาคม 2561) 4
ประกาศราคากลางขยายเขตน้ำประปา บ้านทรายทอง หมู่8 (21 พฤษภาคม 2561) 15
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพัฒนา ม.7 ซ.บ้านนางโค อเวลา (21 พฤษภาคม 2561) 15
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพัฒนา ม.7 ซ.บ้านนายบุญรอด (21 พฤษภาคม 2561) 13
ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านนาสีนวล ม.11 (21 พฤษภาคม 2561) 16
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านทรายทอง ม.8 (18 เมษายน 2561) 21
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.บ้านทุ่ง ม.2 (18 เมษายน 2561) 13
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต. (18 เมษายน 2561) 22
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาสีนวล ม.9 (18 เมษายน 2561) 26
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแปน ม.10 (18 เมษายน 2561) 21
ประกาศราคากลางก่อสร้างราง บ้านนาสีนวล ม.11 (18 เมษายน 2561) 11
ประกาศราคากลางต่อเติมรางระบายน้ำ บ้านคำเจริญ ม.3 (18 เมษายน 2561) 14
ประชาสัมพันธ์เก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13 ธันวาคม 2560) 61
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (3 กรกฎาคม 2560) 13
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 มีนาคม 2560) 8
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (13 มีนาคม 2560) 12
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (9 มีนาคม 2560) 4
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (27 กุมภาพันธ์ 2560) 8
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (20 กุมภาพันธ์ 2560) 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนองแปน ม.10 ซอยบ้านนายบุญชู คำภูนิจ (20 กุมภาพันธ์ 2560) 13
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.11 เส้นหน้าบ้านนายสมัย ยันตาพันธ์ (20 กุมภาพันธ์ 2560) 2
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพัฒนา ม.7 ซ.บ้านนางโค อเวลา (14 กุมภาพันธ์ 2560) 7
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแปน ม.1 เส้นหน้าบ้านนายอิน จันทะลา (14 กุมภาพันธ์ 2560) 5
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า ม.4 เส้นบ้านนายนิพนธ์ ทบรมย์ (14 กุมภาพันธ์ 2560) 6
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสีนวล ม.5 เส้นข้างศาลาประชาคม (14 กุมภาพันธ์ 2560) 19
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสีนวล ม.9 เส้นไปเส้นหน้าบ้านแม่สมยงค์ เกษคำขวา (14 กุมภาพันธ์ 2560) 4
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ถนน คสล. บ้านนาสีนวล ม.6 เส้นหน้าศาลาประชาคม (14 กุมภาพันธ์ 2560) 7
เพิ่มเติมเบี้ยความพิการ ม.ค. 60 (31 มกราคม 2560) 7
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา บ้านทรายทอง ม.8 พร้อมป้ายโครงการ (10 มกราคม 2560) 9
เพิ่มเติมเบี้ยความพิการ ธ.ค.59 (30 ธันวาคม 2559) 8
ประชาสัมพันธ์เก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (20 ธันวาคม 2559) 48
เพิ่มเติมเบี้ยความพิการ พ.ย.59 (30 พฤศจิกายน 2559) 12
ประกาศรายชื่อผู้พิการ ( ก.ย. 59) (8 พฤศจิกายน 2559) 8
ประกาศรายชื่อผู้พิการที่ลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 58 (8 พฤศจิกายน 2559) 11
ประกาศรายชื่อผู้พิการรายใหม่ ปี 59 (8 พฤศจิกายน 2559) 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนผู้สูงอายุ ปีงบ 60 (8 พฤศจิกายน 2559) 12
งานจัดเก็บรายได้ ปี 59 (7 พฤศจิกายน 2559) 17
ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ตุลาคม 2559) 13
ประกาศแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี (28 ตุลาคม 2559) 5
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่และรายที่ไม่เคยลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป (1 กรกฎาคม 2559) 13
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 (24 มีนาคม 2559) 15
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปี 2559 (21 มีนาคม 2559) 15
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 (21 มีนาคม 2559) 10
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปี 2559 งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ 11 (6 มกราคม 2559) 20

ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป้องกัน (11 ภาพ)
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (6 ภาพ)
หนังสือราชการกรม
แผนที่

 แนะนำผู้บริหาร
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ