ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแปน
 online
 ราคาน้ำมัน ปตท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกหนองฮู บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (23 พฤษภาคม 2560) 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (5 เมษายน 2560) 4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 (5 เมษายน 2560) 32
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลใน หมู่ที่ 5 (5 เมษายน 2560) 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลนอก หมู่ที่ 6 (5 เมษายน 2560) 10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 (5 เมษายน 2560) 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสีนวลน้อย หมู่ที่ 9 (5 เมษายน 2560) 2
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่่ 10 (14 มีนาคม 2560) 11
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 (14 มีนาคม 2560) 4
โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านดงสง่า ม.4 (27 ตุลาคม 2559) 8
โครงการขยายเขตประปา บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 (27 ตุลาคม 2559) 13
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองบ่อน้อย-หนองหาน (27 ตุลาคม 2559) 2
โครงการขุดลอกหนองวังโดน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 (27 ตุลาคม 2559) 9
โครงการขุดลอกห้วยสาร บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 (27 ตุลาคม 2559) 4
โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27 ตุลาคม 2559) 2
ก่อสร้างถนนคอนตรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (25 ตุลาคม 2559) 7
ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 (25 ตุลาคม 2559) 15
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 (25 ตุลาคม 2559) 7
ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 (25 ตุลาคม 2559) 10
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(คสล.)บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 6 (25 ตุลาคม 2559) 39
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (25 ตุลาคม 2559) 41
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 (25 ตุลาคม 2559) 2
โครงการต่อเติมฝาปิดรางระบายน้ำ (คสล) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 (25 ตุลาคม 2559) 16
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. (25 ตุลาคม 2559) 14
ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.หนองแปน (25 ตุลาคม 2559) 7
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 (25 ตุลาคม 2559) 3
ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 (20 ตุลาคม 2559) 6
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 (20 ตุลาคม 2559) 15
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11 (20 ตุลาคม 2559) 10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 7 (20 ตุลาคม 2559) 9
ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 (ฝาปิด) (20 ตุลาคม 2559) 5
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 10 (20 ตุลาคม 2559) 15
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.หนองแปน (20 ตุลาคม 2559) 15

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บ้านทุ่ง ม.2 (29 มิถุนายน 2561) 7
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา บ้านนาสีนวล ม.5 (29 มิถุนายน 2561) 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง ม.2 (นางนิต) (22 มิถุนายน 2561) 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า ม.4 (เวียงชัย).pdf (22 มิถุนายน 2561) 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงสง่า ม.4 เส้นหน้าบ้าน น.ส.บัวใส.pdf (22 มิถุนายน 2561) 6
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. เส้นศาลาประชาคม ม.8 (6 มิถุนายน 2561) 8
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 เส้นข้างวัดสามีคคีฯ (6 มิถุนายน 2561) 13
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ราชการและเกณฑ์การจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงประจำปี 2561 (23 พฤษภาคม 2561) 7
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยดงผาลาด2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่3 (21 พฤษภาคม 2561) 4
ประกาศราคากลางขยายเขตน้ำประปา บ้านทรายทอง หมู่8 (21 พฤษภาคม 2561) 6
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพัฒนา ม.7 ซ.บ้านนางโค อเวลา (21 พฤษภาคม 2561) 17
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพัฒนา ม.7 ซ.บ้านนายบุญรอด (21 พฤษภาคม 2561) 7
ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านนาสีนวล ม.11 (21 พฤษภาคม 2561) 8
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านทรายทอง ม.8 (18 เมษายน 2561) 23
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.บ้านทุ่ง ม.2 (18 เมษายน 2561) 4
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต. (18 เมษายน 2561) 21
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาสีนวล ม.9 (18 เมษายน 2561) 23
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแปน ม.10 (18 เมษายน 2561) 22
ประกาศราคากลางก่อสร้างราง บ้านนาสีนวล ม.11 (18 เมษายน 2561) 8
ประกาศราคากลางต่อเติมรางระบายน้ำ บ้านคำเจริญ ม.3 (18 เมษายน 2561) 13
ประชาสัมพันธ์เก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (13 ธันวาคม 2560) 58
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (3 กรกฎาคม 2560) 6
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (22 มีนาคม 2560) 12
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (13 มีนาคม 2560) 9
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (9 มีนาคม 2560) 5
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (27 กุมภาพันธ์ 2560) 7
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (20 กุมภาพันธ์ 2560) 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหนองแปน ม.10 ซอยบ้านนายบุญชู คำภูนิจ (20 กุมภาพันธ์ 2560) 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิด บ้านนาสีนวล ม.11 เส้นหน้าบ้านนายสมัย ยันตาพันธ์ (20 กุมภาพันธ์ 2560) 2
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพัฒนา ม.7 ซ.บ้านนางโค อเวลา (14 กุมภาพันธ์ 2560) 5
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแปน ม.1 เส้นหน้าบ้านนายอิน จันทะลา (14 กุมภาพันธ์ 2560) 6
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสง่า ม.4 เส้นบ้านนายนิพนธ์ ทบรมย์ (14 กุมภาพันธ์ 2560) 6
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสีนวล ม.5 เส้นข้างศาลาประชาคม (14 กุมภาพันธ์ 2560) 34
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสีนวล ม.9 เส้นไปเส้นหน้าบ้านแม่สมยงค์ เกษคำขวา (14 กุมภาพันธ์ 2560) 15
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ถนน คสล. บ้านนาสีนวล ม.6 เส้นหน้าศาลาประชาคม (14 กุมภาพันธ์ 2560) 9
เพิ่มเติมเบี้ยความพิการ ม.ค. 60 (31 มกราคม 2560) 7
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา บ้านทรายทอง ม.8 พร้อมป้ายโครงการ (10 มกราคม 2560) 12
เพิ่มเติมเบี้ยความพิการ ธ.ค.59 (30 ธันวาคม 2559) 5
ประชาสัมพันธ์เก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (20 ธันวาคม 2559) 44
เพิ่มเติมเบี้ยความพิการ พ.ย.59 (30 พฤศจิกายน 2559) 11
ประกาศรายชื่อผู้พิการ ( ก.ย. 59) (8 พฤศจิกายน 2559) 3
ประกาศรายชื่อผู้พิการที่ลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน 58 (8 พฤศจิกายน 2559) 7
ประกาศรายชื่อผู้พิการรายใหม่ ปี 59 (8 พฤศจิกายน 2559) 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนผู้สูงอายุ ปีงบ 60 (8 พฤศจิกายน 2559) 13
งานจัดเก็บรายได้ ปี 59 (7 พฤศจิกายน 2559) 37
ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 ตุลาคม 2559) 7
ประกาศแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี (28 ตุลาคม 2559) 3
เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่และรายที่ไม่เคยลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป (1 กรกฎาคม 2559) 11
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 (24 มีนาคม 2559) 13
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปี 2559 (21 มีนาคม 2559) 8
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 (21 มีนาคม 2559) 6
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปี 2559 งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ 11 (6 มกราคม 2559) 6

ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานป้องกัน (11 ภาพ)
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (6 ภาพ)
หนังสือราชการกรม
แผนที่

 แนะนำผู้บริหาร
(นายประดิษฐ์ ดีกุดเรือ)
นายก อบต.หนองแปน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด อบต.หนองแปน
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ